logo

Chi tiết sản phẩm

  • TẨY RỈ SÉT - DERPHOS

  • Mã sản phẩm:
  • Xuất xứ:
  • Giá: Liên hệ
  • Mô tả: ...
Thông tin sản phẩm

Quy cách : 35 kg/Can, 220kg/Phi

Là chất không cháy – Chất diện họat tự phân hủy đến hơn 90%

Có chứa acide phosphorique – Không chứa acide chlohydrique

Được tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nghị định 08/09/99)

Không chứa NONYLPHENOL , cũng như OCTYLPHENOL